PayPal rekent kosten voor iedereen die betalingen op een Premier of Business Account wil ontvangen. Het gebruik van persoonlijke accounts kost niets, maar hierop kun je geen betalingen ontvangen die via een creditcard werden verricht.

Gelieve regelmatig op de site van PayPal na te gaan wat de actuele kosten voor PayPal zijn.

  Personal Account Premier of Business Account
Een PayPal-account openen Gratis Gratis
Geld verzenden Gratis Gratis
Geld afhalen € 1,00 voor een Belgische of Nederlandse bankrekening

Kosten voor andere banken
€ 1,00 voor een Belgische of Nederlandse bankrekening

Kosten voor andere banken
Geld toevoegen Gratis Gratis
Geld ontvangen Gratis 1,9% + ? 0,35 / tot 3,4% + ? 0,35
Transacties met meerdere valuta's Wisselkoers omvat kosten van ongeveer 2,5%* Wisselkoers omvat kosten van ongeveer 2,5%*

Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.