megagadgets.nl

by valentina
(nederland)

ik heb voor mijn vriend zijn verjaardag bij megagadgets een barbecue riem gehaald...voordeel is dat ik er nu ook lekker van kan genieten :P en blij dattie was :D
http://www.megagadgets.nl/grillslinger.html

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to WEB shop ervaringen.