Kadotips voor mannen is in 2004 geboren uit een experiment van Jobmakers, de werkkrant en het innovatieplatform Noord-Nederland waarin via een cursus (beginnende) ondernemers de kans werd geboden een internetbedrijf te ontwikkelen. Het unieke schuilt vooral in het gebruikte pakket, Solo Build It, om dit te realiseren. Het belangrijkste aan dit systeem is dat er heel veel techniek geleverd wordt waar je (bijna) geen technische kennis voor nodig hebt.

In eerste instantie was het nog een hele toer om een onderwerp voor de site te bedenken maar ik moest toen een cadeautje voor een jarige kopen en ja, ik had m'n onderwerp! Vervolgens werd tijdens de cursus stap voor stap de site uitgebreid. Begin 2005 kwam ik in kontakt met de maker van de metalen beeldjes en een maand later had ik mijn eigen webshop! Eerst nog vrij eenvoudig via een pagina op de site, maar al gauw via "mijn winkel" en de webshop was professioneel met bestelformulieren.

De volgende stap was een inschrijving bij de kamer van koophandel waaardoor ik een zakelijke rekening kon openen wat de mogelijkheden voor de manier van betalen vergroot. Inmiddels bestaat de mogelijkheid om met I-DEAL te betalen in de web-shop. Momenteel ben ik bezig te kijken om nog meer produkten in de webshop op te nemen, waarschijnlijk worden dit in eerste instantie met de hand gemaakte hangmatten uit Mexico! Tot die tijd hoop ik de site gestadig uit te breiden met leuke en originele tips.
Voor op- en/of aanmerkingen houd ik mij altijd aanbevolen.

m.vr.gr. Erik Vegt

Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.