Produkten verkopen in onze webwinkel


Bent U particulier of ondernemer en wilt U produkten verkopen op het internet? U heeft echter zelf geen site en/of tijd om dit te realiseren?
Wij zijn op zoek naar producten om onze webwinkel mee uit te breiden en zodoende het uiteindelijke doel van deze site te bewerkstelligen, namelijk het geven van leuke en originele cadeautips van zeer uiteenlopende aard. Ook het rechtstreeks aanbieden van producten in onze webwinkel behoort tot deze service.

Kadotips voor mannnen is ontstaan uit een experiment van het innovatieplatform Noord-Nederland en jobmakers waarin het de bedoeling is om nieuwe internetbedrijven op te zetten volgens een revolutionair softwareprogramma.

Bent U geinteresseerd in een mogelijke samenwerking, dan kunt U onderstaand formulier invullen waarna wij kontakt op zullen nemen. Uiteraard moet het product wel enigzins aansluiten op onze doelgroep!

m.vr.gr. E Vegt

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.