mobiele telefonie


Mobiel-telefoon


Op deze pagina de belangrijkste aanbieders van mobiele telefonie op het internet. Als je een abonnement of een telefoontoestel nodig hebt kun je het beste even een aantal sites gaan vergelijken. Het aanbod en de akties wisselen dusdanig snel dat het ondoenlijk is om actuele tips te vermelden. (Persoonlijk heb ik inmiddels mijn 3e abonnement bij GSMstunter). Als je een abonnement afsluit er wel even om denken dat je hem weer vroegtijdig opzegt = 3 maanden voordat het contract afloopt. Oh ja, vul ook even de onderstaande enquete in. Deelname is gratis en je maakt kans op een XBOX 360 of PSP!
Share this page:
Leuke pagina? Stuur het een vriend of vriendin...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.